สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบควบคุมอุณหภูมิอุณหภูมิและความชื้นของห้อง Freeze dry ณ Bioprocess Unit PIP 2