สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้าห้อง BRI-133 อาคาร BRI จำนวน 1 งาน