สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำตู้อบแห้งลมร้อนแบบใช้สายพาน จำนวน ๑ เครื่อง