สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างฐานรากเพื่อติดตั้งถังเก็บน้ำแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.เมตร  จำนวน 1 งาน