สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขาย เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด