ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึง ๓๐  เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ