ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๓๑  มกราคม ๒๕๖๖  จำนวน  ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง