วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผ่านเว็บ ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 รายการ