วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิแบบทดสอบสำหรับตรวจและวิเคราะห์ผลแบบทดสอบ Personality and Job Preferences Test ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 500 คน