วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง