ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องปฏิกรณ์เคมีความดันสูง (High pressure reactor) จำนวน ๑ ชุด