ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิในโปรแกรม CITI Program ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ ระบบ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง