คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในการสร้างเครื่องมือประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน