คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง