คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง