คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงชิ้นส่วนเครื่องเจียระไนพลอย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง