คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำโรงเรือนปลูกพืชพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน