กลุ่มวิจัย EnConLab

สัญญาเช่าใช้บริการพื้นที่คลาวด์ (Cloud Visual Private Server) จำนวน 12 เดือน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา เช่าใช้บริการพื้นที่คลาวด์ (Cloud Visual Private Server)