กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565)