จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผู้ตรวจสอบบัญชี จำนวน1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/12/21
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อตู้อบความร้อนแบบสุญญากาศ (Vacuum Oven)  จำนวน 1 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/12/21
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดลองทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าและชุดทดลองการออกแบบวงจรสื่อสารด้าน RF แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/12/21
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 130 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/12/21
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/12/21
สำนักงานห้องเรียนวิศว์ – วิทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/12/21
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอ็กทรูเดอร์ขนาดเล็ก (Small Scale Extruder) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/12/21
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/12/21
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจสอบภายใน ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/12/21
สำนักงานห้องเรียนวิศว์ – วิทย์

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/12/21
1 92 93 94 95 96 99

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top