จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างให้บริการรถโดยสารไฟฟ้ารับส่งพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/03/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาติดตั้งเมนจ่ายระบบไฟฟ้าสำหรับสถานีชาร์จรถไฟฟ้า

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/03/22
สำนักหอสมุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ซื้อสิทธิในการเข้าใช้โปรแกรม Turnitin ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/03/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/03/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เช่าใช้บริการคลาวด์ (Public Cloud) จำนวน 12 เดือน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 23/02/22
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างทำระบบบริหารงานอาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ (Mobile Application Front-End) จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14/02/22
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9/02/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างทำชุดกล้องถ่ายภาพทั่วท้องฟ้า (All Sky Camera) จำนวน ๘ ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3/02/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เผยแพร่แผนการจ้างทำระบบตรวจวัดและแสดงผลระบบความปลอดภัยประจำอาคาร EXC และ BRI จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25/01/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์กร Organization Development Project มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระยะที่ ๓ จำนวน ๑ งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/01/22
1 25 26 27 28 29 30

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top