จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อสิทธิในการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล Scival ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1 ระบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 24/12/21
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 21/12/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้ออุปกรณ์ Firewall สำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง 20/12/21
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างให้บริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 17/12/21
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

ประกาศราคากลาง 17/12/21
สำนักหอสมุด

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Taylor & Francis online Package ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 15/12/21
สำนักคอมพิวเตอร์

เปิดเผยราคากลางงานซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สายประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศราคากลาง 13/12/21
สำนักคอมพิวเตอร์

เปิดเผยราคากลางงานซื้อซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Campus Insight) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 13/12/21
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อโปรแกรมออกแบบและจำลองการผลิตเครื่องจักรแบบ 3 มิติ (VISUAL COMPONENT)จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง 9/12/21
หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ

ประกาศราคากลางเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยหลักการ Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer   แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 29/11/21
1 35 36 37 38

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top