จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขออนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft ระยะเวลา 1 ปี  จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 17/09/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสิทธิในการใช้โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์  MATLAB จำนวน 1 ชุด ระยะเวลา 1 ปี

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/09/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/07/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาคอมพิวเตอร์พกพา (Note book) จำนวน 3 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 20/05/20
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ความหนาแน่น 1 เมตร (Digital Terrain Model (DTM) Density 1 m.) จำนวน 155 ตารางกิโลเมตร

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/04/20
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer laser multifunction A3) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 20/04/20
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขออนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS (50 Users) ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 13/04/20
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโปรแกรมจำแนกเชิงวัตถุจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Software eCognition) และขออนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมไม่จำกัดระยะเวลา จำนวน 1 license

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 9/04/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำระบบสารสนเทศสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์  จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 5/04/20
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุและแท่นวางตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิได้พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 27/03/20
1 86 87 88 89

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top