จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ฐานข้อมูล Oracle จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบรับและลูกหนี้ (Revenve Management and Accounts Receivable) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเอกสารประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting Document System) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Web จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบรับและลูกหนี้ (Revenue Management and Accounts Receivable) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 2564เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการทำความนะอาคารภายในมหาวิทยาลัย 2564เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่มที่ 1

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการทำความสะอาดภายในมหาวิทยาลัย 2564เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่มที่ 2

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (NewACIS) และ ซอฟต์แวร์ (Software) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Web จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
1 74 75 76 77 78 80

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top