ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3121 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ซื้อชุดเครื่องแยกความดันสูงพร้อมคอลัมน์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/07/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพััฒนาโซลูชั่นสำหรับคลังสินค้าอัจฉริยะแบบครบวงจรบนฐานอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/07/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ HITACHI อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/07/21
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้างทำสื่อวิดีทัศน์เผยแพร่รูปแบบการเรียนรู้ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/07/21
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้างออกแบบรูปแบบเว็บไซต์เสมือนจริงฟีโบ้ (FIBO Virtual Toul) จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/07/21
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 13/07/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 12/07/21
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพ จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 9/07/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 9/07/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 8/07/21
1 292 293 294 295 296 313

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top