จำนวนผู้ได้รับทุนการศึกษา

สถิติผู้ได้รับทุนการศึกษา มจธ.

All courses included 20,785

Scholarships


Total 349

Million Baht

จำนวนทุน
Bachelor’s Degree 19,066 Scholarships
Graduate Studies 1,719 Scholarships
Budget
Bachelor’s Degree 229

Million Baht

Graduate Studies 120

Million Baht

Scholarship Event