รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้

นางสาวปนัดดา พ่วงพี

หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

email-spanadda.pua@kmutt.ac.th

นางสาวกิตติรัตน์ ตั้งรัตนสุนันท์

นักบริการการศึกษา

email-sงานติดตามและบริหารสัญญา

email-skittirat.bun@kmutt.ac.th

tel0-2470-9988

นางสาวจารุวรรณ ภู่เทศ

นักบริการการศึกษา

email-sงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

email-sjaruwan.poo@kmutt.ac.th

tel0-470-8097

นางสาวศุริษา แสงอรุณ

นักบริการการศึกษา

email-sงานสรรหาและรับเข้านักศึกษาทุน

email-ssurisa.san@kmutt.ac.th

tel0-2470-8098

นายณัฐพงศ์ รัตนสุภา

นักบริการการศึกษา

email-sงานสรรหาและรับเข้านักศึกษาทุน

email-sืnuttapong.rut@kmutt.ac.th

tel0-2470-8097

นางสาวอรวรรณ เกิดโภคา

นักบริการการศึกษา

email-sงานเบิกจ่ายทุนการศึกษา

email-sorawan.ker@kmutt.ac.th

tel0-2470-8107

นางสาววรนาฎ นิโลดม

นักบริการการศึกษา

email-sงานเบิกจ่ายทุนการศึกษา

email-svoranad.nil@kmutt.ac.th

tel0-2470-8107

นางสาววิมลวรรณ ช้างพันธ์ุ

นักบริการการศึกษา

email-sงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุน

email-swimolwan.cha@kmutt.ac.th

tel0-2470-8185

นางสาวธัญญาภรณ์ ทรงรัฐเศรษฐ์

นักบริการการศึกษา

email-sเจ้าหน้าที่ศูนย์ DSSU

email-stunyaporn.son@kmutt.ac.th

tel0-2470-8185

นายปิยชาติ ขจัดอวิญญู

นักบริการการศึกษา

email-sงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

email-spiyachat.kaj@kmutt.ac.th

tel0-2470-8098

นางสาวรวิสรา รอดศรี

นักบริการการศึกษา

email-sงานติดตามและบริหารสัญญา

email-srawisara.rods@kmutt.ac.th

tel0-2470-9988