กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

วิสัยทัศน์

เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

ภารกิจ  (Mission)

การดำเนินงานของเราให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาทุกระดับการศึกษา แสวงหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางการเงิน และบริหารงบประมาณทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ อีกทัั้งเพื่อการส่งเสริมและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุนการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเป็น Change Agent ของสังคม มจธ.

กลยุทธ์ (Strategies)

เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาทุกระดับให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ลดความวิตกกังวลของนักศึกษาด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมผู้มีความสามารถโดดเด่น มีฉันทะ เพื่อเป็น Change Agent ของสังคมมจธ. และสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่เก่งและดี