กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

วิสัยทัศน์

เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

ภารกิจ  (Mission)

ดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก และนักศึกษาต่างชาติ จัดแบ่งภารกิจเป็น 3 งานย่อยได้แก่ การบริหารงบประมาณทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ การแสวงหาทรัพยากร เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางการเงิน และเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา การให้คำปรึกษาและหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษากับมหาวิทยาลัย ตลอดจนติดตามหนี้ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา มจธ.และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุนการศึกษา และนักศึกษาทั่วไปเพื่อให้นักศึกษาเป็น Change Agent ของสังคมมจธ.

กลยุทธ์ (Strategies)

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาทุกระดับให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ค้นคว้า วิจัย ลดความวิตกกังวลของนักศึกษาด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมผู้มีความสามารถ โดดเด่น มีฉันทะ เพื่อเป็น Change Agent ของสังคมมจธ. และสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่เก่งและดี