คำถามเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับนักศึกษาใหม่/ผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมที่ มจธ.

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบ่งเป็นการกู้ยืมกี่ลักษณะ แตกต่างกันอย่างไร?

1) กู้ยืมลักษณะที่ 1 ให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดามารดา รวมกันไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี โดยศึกษาในหลักสูตรสาขา ดังนี้ 1.หลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล 2. หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
2) กู้ยืมลักษณะที่ 2 ให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่กำหนดรายได้บิดามารดา แต่ถ้ารายได้น้อยกว่า 360,000 บาทต่อปี สามารถขอกู้ค่าครองชีพได้
หมายเหตุ : ให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่เรียนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ยกเว้นหลักสูตรที่กำหนดในลักษณะที่ 1
3) กู้ยืมลักษณะที่ 3 ให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชา ที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
4) กู้ยืมลักษณะที่ 4 ให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ศึกษาในระดับปริญญาโท โดยต้องศึกษาในหลักสูตรสาขาที่เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดประจำปีการศึกษา มีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

เปิดรับสมัครให้กู้ยืมเมื่อไหร่ ?

จะเปิดรับสมัครให้ยื่นกู้ยืม ในช่วง 1 มิถุนายน ของทุกปี นักศึกษาสามารถสมัครผ่านระบบ DSL ที่ https://www.studentloan.or.th/ หรือ Mobile Application “กยศ.Connect”

เอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นกู้มีอะไรบ้าง ?
  1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้ยืม บิดา และมารดา
  2. เอกสารรับรองรายได้ บิดา มารดา คนละฉบับ
  3. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลผู้กู้ยืม บิดา มารดา คนละฉบับเพื่อแนบไฟล์ (ดาวน์โหลดไฟล์)
  4. เอกสารรับรองการทำจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรม

หมายเหตุ : เอกสาร 1-3 ยื่นผ่านระบบ DSL, เอกสาร 4 ยื่นส่งที่มหาวิทยาลัยตามช่องทางที่กำหนด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเท่าไหร่ ชำระตอนไหน?

ดอกเบี้ย 1% ต่อปี หรือ 0.75%ต่อปี*
ชำระหลังจากจบการศึกษาหรือยุติการกู้ยืมแล้ว 2 ปี (ปลอดหนี้ 2 ปี) ชำระภายใน 15 ปี

หมายเหตุ : สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี ที่ได้กู้ยืมเงินค่าครองชีพและได้รับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่กองทุนกำหนด

ต้องจ่ายเงินค่ายืนยันสิทธิ์/ค่าเทอม ไปก่อนหรือไม่
และถ้าจ่ายแล้ว จะได้เงินคืนเมื่อไหร่ ?

นักศึกษาจะต้องสำรองเงินในส่วนค่ายืนยันสิทธิ์/ค่าเทอมไปก่อน
เมื่อทำเรื่องกู้ยืมจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว มหาวิทยาลัยจะโอนเงินกู้ยืมค่าเทอมคืนให้ภายหลัง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

ถ้าไม่ได้กู้ยืมเทอม 1 แต่ต้องการขอกู้ยืม เทอม 2 ทำได้หรือไม่?

การกู้ยืมพิจารณาให้กู้เป็นปีการศึกษา โดยเริ่มเทอม 1 ซึ่งจะไม่สามารถเริ่มกู้ยืมเทอม 2 ได้

นักศึกษาใหม่หากยังไม่ได้รหัสนักศึกษา จะสามารถยื่นเรื่องกู้ยืมได้หรือไม่?

ยังไม่สามารถยื่นกู้ยืมได้ เนื่องจากในขั้นตอนการขอกู้ยืมระบบ DSL ต้องกรอกรหัสนักศึกษาด้วย จึงต้องได้รหัสนักศึกษาให้เรียบร้อยก่อน

กรณีที่รายได้บิดา มารดา รวมกันเกินกว่า 360,000 บาทต่อปี สามารถขอกู้ยืมได้หรือไม่ ?

สามารถขอกู้ยืมได้เฉพาะค่าเทอม ไม่มีค่าครองชีพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะกู้ยืมและหลักสูตรสาขาที่เรียนด้วย

จำนวนชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีเกณฑ์อะไรบ้าง?

• นักศึกษาใหม่/ผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมที่มจธ. ต้องมีเอกสารรับรองจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรม ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง

• นักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีมจธ. มีเอกสารรับรองจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์กิจกรรมจิตสาธารณะ เป็นไปตามกำหนดของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง อ้างอิง https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1604025515 ปัจจุบันกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปีนักศึกษาสามารถติดตามกิจกรรมได้ที่ Facebook กิจกรรมจิตอาสานักศึกษา กยศ กรอ มจธ  ทั้งนี้นักศึกษายังสามารถหากิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ด้วยตัวเองจากเพจ หรือองค์กรต่างๆ เพื่อสามารถนำมานับชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาได้

เคยกู้ยืมตอน ม.6 หรือสถานศึกษาอื่น และมาเรียนต่อที่ มจธ. แต่จะยังไม่กู้ยืมต่อเนื่อง ต้องแจ้งกองทุนหรือดำเนินการอะไรหรือไม่?

ต้องแจ้งกรอก แบบฟอร์ม กยศ.204 เพื่อรายงานสถานภาพการศึกษาว่า “ศึกษาต่อ” ไปยังกองทุน โดยส่งแบบฟอร์มที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ที่ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ถ้าไม่แจ้งรายงาน จะมีผลต่อการชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนกองทุนฯ