หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ Disability Support Services Unit, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (DSSU@KMUTT)

วัตถุประสงค์

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานด้านการบริการสนับสนุนทางการศึกษา ที่ช่วยให้นักศึกษาที่มีความพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีการดูแล ติดตาม ประสานงาน การให้ความช่วยเหลือ และจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการเข้าถึงระบบการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและเสมอภาคเท่าเทียม

บทบาทหน้าที่ของหน่วยบริการ

  1. เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการนักศึกษาพิการ
  2. สนับสนุนการจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาโดยคำนึงถึง
    ความจำเป็นเฉพาะในความพิการของนักศึกษา
  3. เป็นเครือข่ายความร่วมมือ ประสานงาน สนับสนุนช่วยเหลือ นักศึกษาพิการให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ

ลักษณะการให้บริการ

  1. การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาพิการ
  2. การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และ ประสานงานหน่วยงานภายในมจธ. เพื่อให้นักศึกษาพิการได้รับบริการที่เหมาะสม
  3. การรับสมัคร และประสานงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการปริญญาตรี
  4. การสนับสนุน หรือ จัดหากิจกรรม/บริการที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องต่อความต้องการของนักศึกษาพิการ
  5. การสำรวจ สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในมหาวิทยาลัย และรวบรวมข้อมูลเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษาสามารถติดต่อเข้ารับบริการ ได้ที่ หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา) ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ. บางมด) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร: 0-2470-8185

Facebook DSSUKMUTT