หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ Disability Support Services Unit, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (DSSU@KMUTT)

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของจัดบริการทางการศึกษาตลอดจนการสนับสนุนบริการทางการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาทุกระดับชั้น โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมเป็นสำคัญ จึงได้จัดตั้งหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Disability Support Services Unit, King Mongkut’s University of Technology Thonburi: DSSU@KMUTT) เพื่อดำเนินงานบริการสนับสนุนทางการศึกษาที่ช่วยให้นักศึกษาที่มีความพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ดูแล ติดตาม ประสานงาน คอยช่วยเหลือนักศึกษา และจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

บทบาทหน้าที่ของหน่วยบริการ

 1. เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการนักศึกษาพิการ
 2. สนับสนุนการจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาโดยคำนึงถึงความจำเป็นเฉพาะในความพิการของนักศึกษา
 3. เป็นเครือข่ายความร่วมมือ ประสานงาน สนับสนุนช่วยเหลือ นักศึกษาพิการให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ

ลักษณะการให้บริการ

 1. การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาพิการ
 2. การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และ ประสานงานหน่วยงานภายในมจธ. เพื่อให้นักศึกษาพิการได้รับบริการที่เหมาะสม
 3. การรับสมัคร และประสานงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการปริญญาตรี
 4. การสนับสนุน หรือ จัดหากิจกรรม/บริการที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องต่อความต้องการของนักศึกษาพิการ
 5. การสำรวจ สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในมหาวิทยาลัย และรวบรวมข้อมูลเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการขอรับบริการที่หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

 1. นักศึกษามาติดต่อขอรับบริการที่หน่วยบริการ DSSU ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือติดต่อผ่านช่องทางการอีเมล dssu@kmutt.ac.th โดยกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับบริการ
 2. กรณีมาติดต่อด้วยตนเอง : ผู้ประสานงาน DSSU ตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีส่งผ่านทางอีเมล : ผู้ประสานงาน DSSU ตรวจสอบเอกสารและติดต่อนักศึกษาเพื่อนัดสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติม
 3. ผู้ประสานงาน DSSU จัดทำข้อมูลจากการสัมภาษณ์และพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ โดยคำนึงถึงความจำเป็นเฉพาะในความพิการของนักศึกษา เสนอต่อหัวหน้าหน่วยบริการฯ
 4. ผู้ประสานงาน DSSU แจ้งผลการพิจารณาช่วยเหลือและดำเนินการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการ หรือ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษาสามารถติดต่อเข้ารับบริการ ได้ที่ หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา) ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ. บางมด) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร: 0-2470-8185

Facebook DSSUKMUTT

ข่าว/ประกาศ

รับสมัครโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566