โครงการ ทุนการศึกษา thyssenkrupp Uhde ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 โดย บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ อินดัสเตรียล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

feather-calendarPosted on 6 ตุลาคม 2023 document Uncategorized @thข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ อินดัสเตรียล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนิสิต นักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียน แต่แคลนทุนทรัพย์ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นกำลังสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ และขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยทางบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนสำหรับนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 พร้อมกับให้โอกาสได้เข้าร่วมงานกับบริษัทเมื่อสำเร็จการศึกษา

หลักเกณฑ์การให้ทุน

 • ค่าใช้จ่ายเทอม 2 ปีการศึกษาที่ 3 และตลอดปีการศึกษาที่ 4 ทุนละ 90,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นข้อกำหนดจากสถาบันการศึกษา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นข้อกำหนดจากสถาบันการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และศึกษาอยู่ในสาขา ดังต่อไปนี้
  • Chemical Engineering
  • Electrical Engineering
  • Instrumentation Engineering / Control Systems Engineering
  • Mechanical Engineering
  • Civil Engineering
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
 • เป็นผู้มิได้กำลังรับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
 • มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทำผิดกฎของมหาวิทยาลัย โดยได้การรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา (อ้างอิงจากเอกสารรับรองความประพฤติจากมหาวิทยาลัย)

ข้อผูกพันและเงื่อนไขการรับทุนฯ

 • นิสิต นักศึกษาต้องศึกษาต่อเนื่องกันภายใน 1 ปีการศึกษา ไม่สามารถลาพักระหว่างภาคการศึกษาได้
 • นิสิต นักศึกษาต้องมาฝึกงานกับบริษัทฯ ตามโปรแกรมการฝึกงานของมหาวิทยาลัย
 • นิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ เมื่อสำเร็จการศึกษา บริษัทธิสเซ่นครุปป์ อินดัสเตรียล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จะพิจารณาคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์เป็นพนักงานของบริษัทฯ สาขามาบตาพุด จังหวัดระยอง
 • นิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ ผ่านการสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานของบริษัทธิสเซ่นครุปป์ อินดัสเตรียล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ต้องทำงานกับบริษัทฯเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 1. นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนการศึกษา ให้ส่งใบสมัครและเอกสารแนบที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 โทร. 02-470-8097
 2. มหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัครในเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
 3. มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ดังกล่าวมายังบริษัทฯ
 4. บริษัทฯดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา
 5. บริษัทฯประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ลิ้งค์ : https://kmutt.me/thyssenkrupp

เอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
 2. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. เอกสารทางทหาร (ถ้ามี)
 6. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่นประกาศนียบัตร คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเพื่อขอรับทุน วันที่ 6 – 21 ตุลาคม 2566
 • คัดเลือก และประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2566
 • สัมภาษณ์ วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
 • พิธีรับทุนการศึกษา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566