การส่งผลงานทางวิชาการเพื่อแจ้งปิดทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

feather-calendarPosted on 10 มกราคม 2024 document Uncategorized @th
แชร์

รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อแจ้งปิดทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

ผู้ได้รับทุนต้องมีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ไม่ใช่บทความที่มาจากการรวมเล่มจากงานประชุมวิชาการ หรือวารสารจากงานประชุมวิชาการ ที่ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยพบในฐานข้อมูล Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น ตามที่ประกาศ ก.พ.อ. กำหนด) ซึ่งสืบค้นได้ในฐานข้อมูลมาตรฐานที่มีผู้พิจารณาผลงาน (Referee) จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ชิ้นและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในหลักสูตรของผู้ได้รับทุน โดยชื่อผู้ได้รับทุนต้องเป็นผู้แต่งลำดับแรก (First Author)

ขั้นตอนการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อแจ้งปิดทุนการศึกษา

  1. ดาวโหลดแบบฟอร์ม P14 กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย และให้ผู้เกี่ยวของลงนามในเอกสาร
  2. ส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่ sfa@mail.kmutt.ac.th และ/หรือ ส่งมาที่อีเมล tunyaporn.son@mail.kmutt.ac.th
  3. ผู้รับทุนสามารถส่งเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการทำวิจัยในระหว่างรออนุมัติ
  4. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร เมื่อดำเนินการเรียบร้อย นักศึกษาจะได้รับการแจ้งผลอนุมัติ