ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 30 สิงหาคม 2023 document Uncategorized @thข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

มูลนิธิทาคาฮาชิต้องการมอบทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี ให้ได้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ทุน สนับสนุนทุนละ 30,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 1. เป็นนักศึกษา มจธ. ระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชาที่ประกาศกำหนด
 2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี ขยันศึกษาเล่าเรียน รู้จักการออม ใช้จ่ายอย่างประหยัด
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในปีการศึกษา 2565 ไม่ต่ำกว่า 2.20
 4. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2566

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

 1. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วนชัดเจนด้วยลายมือตัวบรรจง โดยให้อาจารย์สัมภาษณ์และลงนามรับรองในเอกสารให้เรียบร้อย
 2. ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี (N2) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ
 3. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศกำหนดจากเอกสารการสมัคร จำนวน 5 ราย เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ให้ทราบในภายหลัง
 4. มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 ราย ตามที่มูลนิธิฯกำหนด ส่งให้ผู้ให้ทุนเพื่อพิจารณาทุนการศึกษาในลำดับต่อไป

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

 1. ดาวน์โหลด ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษา
 2. หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย
 3. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4. เอกสารอื่นๆที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2566