ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 25 กันยายน 2023 document Uncategorized @thข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ จึงมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด) และเป็นไปตามคุณสมบัติของทุนแต่ละประเภทกำหนด

เฉพาะสาขาวิชา

 • Chemical Engineering / Chemical Technology
 • Electrical Engineering
 • Instrumentation Engineering / Control / Electronic / Automation
 • Mechanical Engineering / Automobile

ประเภททุนการศึกษา


ทุนประเภทที่ 1 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่มีโอกาสได้รับเกียรตินิยม จำนวนไม่เกิน 4 ทุน มูลค่าทุนละ 100,000 บาท
ทุนประเภทที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนไม่เกิน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 35,000 บาท

เอกสารทุนการศึกษา : รายละเอียดและใบสมัครทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
 2. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน) ติดใบสมัครขอรับทุน
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. เอกสารทางทหาร (ถ้ามี)
 6. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองการฝึกงาน ประกาศนียบัตร คะแนนทดสอบทางภาษา ฯลฯ (ถ้ามี)
 7. เรียงความ บรรยายครอบครัวของนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ขอรับทุนทุนประเภทที่ 2 เท่านั้น)

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา

ทุนประเภทที่ 1

ผู้สมัครสามารถกรอกเอกสารใบสมัครขอรับทุนการศึกษาและแนบหลักฐานการสมัคร (สามารถกรอกข้อมูลและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้) ส่งไปที่อีเมล vajiranusorn@thaioilgroup.com หรือทางไปรษณีย์ คุณวชิรานุสรณ์ มีคำแสน แผนกสรรหาบุคลากร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 42/1 หมู่ 1ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566

ทุนประเภทที่ 2

 1. กรอกข้อมูลในใบสมัครขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วนชัดเจน (สามารถกรอกข้อมูลและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้)
 2. ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ทางอีเมล nuttapong.rut@kmutt.ac.th ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2566
 3. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศกำหนดจากเอกสารการสมัคร จำนวน 4 ราย เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ให้ทราบในภายหลัง
 4. มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 ราย ส่งให้บริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาในลำดับต่อไป

หมายเหตุ : หากเอกสารการสมัครในระบบไม่ครบถ้วน จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา