ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “กองทุนทรัพย์สงวนบุญ” ประจำปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 20 พฤศจิกายน 2023 document Uncategorized @thข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

ตามที่ ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ได้บริจาคเงินให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อกองทุน “ทรัพย์สงวนบุญ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในปีการศึกษา 2566 ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

  1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 5 ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.40
  3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา
  4. มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม
  5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  6. สามารถเข้าร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ตามที่กำหนด

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2566
ยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
1.บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (New ACIS) ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”
2.กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอนุกรรมการทุนประจำภาควิชาสัมภาษณ์เบื้องต้นและลงนามรับรองในเอกสารทั้งหมด การลงนามเอกสารสามารถใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
3.ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://kmutt.me/FormSFA
** ผู้สมัครจะต้องล็อกอินด้วยอีเมล์ของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าใช้งาน ………….@kmutt.ac.th **
4.กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติเบื้องต้น จากเอกสารการสมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวนไม่เกิน 8 คน
5.ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการให้ทราบหลังจากการปิดรับสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
1.แบบคำขอทุนการศึกษา ที่บันทึกและพิมพ์จากระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS)
หากข้อมูลในแบบคำขอรับทุนการศึกษา ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขข้อมูลในแบบคำขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วนด้วย
2.รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ติดแบบคำขอรับทุนการศึกษา
3.หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
4.หนังสือแสดงความคิดเห็นของอนุกรรมการทุนประจำภาควิชา
5.เอกสารแสดงรายได้ผู้ปกครอง
-กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานบริษัท ใช้สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
-กรณีเป็นเกษตรกร/ค้าขาย/รับจ้าง ใช้หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง (แบบ ทกศ.032)
6.สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
7.รูปถ่ายที่อยู่อาศัยปัจจุบันของครอบครัวและของนักศึกษา
8.เรียงความบรรยายครอบครัวของนักศึกษา
9.เรียงความบรรยายเป้าหมายทางการศึกษา
10.เอกสารอื่น ที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา (กรณีนักศึกษาแจ้งหนี้สินต้องมีหลักฐานแสดง)