ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “บุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 20 กันยายน 2023 document Uncategorized @thข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มูลค่าทุนละ 25,000 บาท โดยในปีการศึกษา 2566 บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษารายใหม่ เพื่อทดแทนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 7 ทุน

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

 1. แบบคำขอทุนการศึกษา ที่บันทึกและพิมพ์จากระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS)
  หากข้อมูลในแบบคำขอรับทุนการศึกษา ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขข้อมูลในแบบคำขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน
 2. รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ติดแบบคำขอรับทุนการศึกษา
 3. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
 4. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอนุกรรมการทุนประจำภาควิชา
 5. เอกสารแสดงรายได้ผู้ปกครอง
  • กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานบริษัท ใช้สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  • กรณีเป็นเกษตรกร/ค้าขาย/รับจ้าง ใช้หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง (แบบ ทกศ.032)
 6. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 7. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยปัจจุบันของครอบครัวและของนักศึกษา
 8. เรียงความ บรรยายครอบครัวของนักศึกษา
 9. เอกสารอื่น ที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา (กรณีนักศึกษาแจ้งหนี้สินต้องมีหลักฐานแสดง)

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เปิดรับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 9 ตุลาคม 2566
 • ยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์   ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “บุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2566