ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 17 ตุลาคม 2023 document Uncategorized @thข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษา ที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 1. มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 4
  ที่เหลือระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
 2. ศึกษาในคณะและสาขาวิชา ดังนี้
  2.1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
  2.2. คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สถิติ และคณิตศาสตร์
  2.3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป
 4. มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ
  หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 6. ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
 7. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนใดๆ
 8. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของ ธปท. ได้ตามที่กำหนด

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 ตุลาคม 2566
ยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2566

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

 1. บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (New ACIS) ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”
 2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอนุกรรมการทุนประจำภาควิชาสัมภาษณ์เบื้องต้นและลงนามรับรองในเอกสารทั้งหมด การลงนามเอกสารสามารถใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
 3. ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://kmutt.me/FormSFA
  ** ผู้สมัครจะต้องล็อกอินด้วยอีเมล์ของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าใช้งาน ………….@kmutt.ac.th **
 4. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศกำหนดจากเอกสารการสมัคร จำนวน 3 ราย เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ให้ทราบในภายหลัง
 5. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด จำนวน 1 ราย เพื่อเสนอรายชื่อให้แก่ ธปท. พิจารณาอนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาในลำดับต่อไป

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

 1. แบบคำขอทุนการศึกษา ที่บันทึกและพิมพ์จากระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS)
  หากข้อมูลในแบบคำขอรับทุนการศึกษา ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขข้อมูลในแบบคำขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วนด้วย
 2. รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ติดแบบคำขอรับทุนการศึกษา
 3. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยปัจจุบันของครอบครัวและของนักศึกษา
 4. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
 5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอนุกรรมการทุนประจำภาควิชา
 6. หนังสือรับรองความประพฤติ
 7. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 8. เรียงความ บรรยายครอบครัวของนักศึกษา
 9. เอกสารอื่น ที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา (กรณีนักศึกษาแจ้งหนี้สินต้องมีหลักฐานแสดง)

สิทธิและข้อผูกพันในการรับทุน

 1. ผู้ได้ทุนต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของ ธปท. เกี่ยวกับทุนการศึกษา โดยเคร่งครัด
 2. ผู้ได้ทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 3. ผู้ได้ทุนต้องส่งรายงานการใช้เงินทุนการศึกษา และเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้แก่มหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา เพื่อส่งข้อมูลให้ ธปท. เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ
 4. หากผู้ได้ทุนประสงค์ได้รับทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ผู้ได้รับทุนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในทุกภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. หากผู้ได้ทุนรับทุนไปแล้วช่วงหนึ่ง และไปรับทุนอื่นต่อ จะถือว่าสถานะการรับทุน ธปท. เป็นอันสิ้นสุด
 6. ผู้ได้ทุนมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกงานกับ ธปท. ตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด เฉพาะในสาขาวิชาที่ ธปท. เปิดรับเพื่อฝึกงานในปีนั้นๆได้ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน และไม่ต้องสอบสัมภาษณ์
 7. ภายหลังสำเร็จการศึกษา ผู้ได้ทุนไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานชดใช้ ธปท.