การพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องรายปีทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

feather-calendarPosted on 9 มกราคม 2024 document Uncategorized @th
แชร์

รายละเอียดการพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องรายปีทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

เมื่อครบปีการศึกษากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องรายปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

✔️ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50

✔️ผู้ได้รับทุนจะต้องแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการทำงานวิจัย โดยเป็นไปตามแผนการวิจัยและสามารถสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและในเวลาที่กำหนด โดยต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา และนำเสนอรายงานความก้าวหน้าตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

✔️ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจะต้องช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านวิชาการ สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ หากผู้ได้รับทุนไม่เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้นโดยไม่มีเหตุอันสมควร

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับการพิจารณาต่อเนื่องทุนการศึกษาเนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ หากในภาคการศึกษาต่อไปมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถขอพิจารณาทุนการศึกษาอีกครั้ง สอบถามได้ที่ 0-2470-8098