ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ผ่านระบบ Digital Student Loan Fund System (DSL) ประจำปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 6 มิถุนายน 2023 document Uncategorized @thข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

ด้วยปีการศึกษา 2566 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาใน 4 ลักษณะ  ผ่านระบบการจัดการให้กู้ยืม LOS ภายใต้ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ดังนี้

 1. เงินกู้ยืมลักษณะที่ 1  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. เงินกู้ยืมลักษณะที่ 2  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
 3. เงินกู้ยืมลักษณะที่ 3  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
 4. เงินกู้ยืมลักษณะที่ 4 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ระดับปริญญาโท

โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม  มีคุณสมบัติเฉพาะลักษณะตามที่กองทุนกำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน
 3. เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาคการศึกษาเดียวกัน
 4. เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา โดยมหาวิทยาลัยกำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมต้องไม่น้อยกว่า 2.00
 5. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น

ลักษณะต้องห้าม

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่นในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด
 2. เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่นในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด
 3. เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 5. เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่ได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

โดยมีกำหนดการรับสมัครและรายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รายเก่าเลื่อนชั้นปี)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รายใหม่/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น 2   ในวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)   โทรศัพท์ 0-2470-8098

ติดตามข่าวสารกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้ที่ https://m.facebook.com/groups/kmuttloan