ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษา เอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” ประจำปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 24 ตุลาคม 2023 document Uncategorized @thข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด (บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดิม) มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษากองทุนการศึกษาเอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษา เพื่อออกไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป มูลค่าทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3
 2. ศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
  2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเคมี และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  2.2 คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชา เคมี, คณิตศาสตร์, สถิติ, คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
  2.3 คณเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทุกภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับ C+ (ทุกภาคการศึกษา)
 5. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา
 6. มีความประพฤติเรียบร้อย พากเพียร พยายาม ขยันและอดทน

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2566
ยื่นเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

 1. บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (New ACIS) ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”
 2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา/อนุกรรมการทุนประจำภาควิชา และหัวหน้าภาควิชา/คณบดี/รองคณบดี สัมภาษณ์เบื้องต้นและลงนามรับรองในเอกสาร (กรอกข้อมูลและลงนามด้วยลายมือจริงเท่านั้น)
 3. ยื่นเอกสารการสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เบื้องต้น ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 4. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติเบื้องต้น จากเอกสารการสมัคร จำนวนไม่เกิน 5 คน และส่งให้กองทุนฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกในลำดับต่อไป
 5. ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของกองทุนฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการให้ทราบหลังในภายหลังจากการปิดรับสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

 1. ใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาเอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและครบถ้วนด้วยลายมือจริงเท่านั้น พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. หนังสือรับรองของสถานศึกษา กรอกข้อมูลและลงนามรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา/คณบดี/รองคณบดีด้วยลายมือจริงเท่านั้น
 3. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยปัจจุบันของครอบครัวและของนักศึกษา
 4. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา กรอกข้อมูลและลงนามรับรองด้วยลายมือจริงเท่านั้น
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบแสดงผลการศึกษาที่สถานศึกษารับรอง (Transcript)
 7. เอกสารอื่น ที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา (กรณีนักศึกษาแจ้งหนี้สินต้องมีหลักฐานแสดง)