ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลชมเชย การแข่งขันโครงการรากแก้ว ปี 2566

feather-calendarPosted on 24 ตุลาคม 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนHighlight Homehighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

🎉มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลชมเชย ในผลงานชื่อ SoChange & SoCHAMP จากการแข่งขันโครงการรากแก้ว ปี 2566 ทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ นายสิรวิชญ์ วัฒโน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายศุภกร รักนะ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายกิตติภูมิ รัศมีบำรุงวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) นายพีรสันติ ทัฬหะกาญจนากุล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) และนายอนาวิล ฤทธิ์ชัยสงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
🧡มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย