ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ผลงาน “Smart material alloy Heat Engine for Electricity Generation

feather-calendarPosted on 4 พฤษภาคม 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนUncategorized @th
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการแพร่ผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva

ผลงาน “Smart material alloy Heat Engine for Electricity Generation” ดังนี้ นายภูดิส รัตนศรียากรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และนายธราธิป แสงอรุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และนายปวริศร์ เปี่ยมปรีชา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ผลงาน “Tissue-mimicking Phantom for ultrasonic imaging” ดังนี้ นายธันย์ วนสุวานิช นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผลงาน “Light Stimulation device for Alzheimer Treatment and Prevention” ดังนี้ นายตฤษนันท์ ปลีคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย