ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงาน “สร้าง Intelligence Trash Center (ITC) โดยใช้ Deep Learning Algorithm Computer Vision เพื่อแก้ปัญหาการคัดแยกขยะได้ง่ายขึ้นและกำจัดได้ถูกวิธี ทำให้ลดเวลาและไม่เกิดภาวะโลกร้อน”

feather-calendarPosted on 6 สิงหาคม 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนhighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน CHOICEISYOURS RETHINK WITH MICROSOFT ผลงาน “สร้าง Intelligence Trash Center (ITC) โดยใช้ Deep Learning Algorithm Computer Vision เพื่อแก้ปัญหาการคัดแยกขยะได้ง่ายขึ้นและกำจัดได้ถูกวิธี ทำให้ลดเวลาและไม่เกิดภาวะโลกร้อน” ดังนี้ นายภควัฒน์ ผาสุก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และนายคิมหันต์ จงใจดี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์


มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย