ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาเอแมท รายการทีมชาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

feather-calendarPosted on 20 กุมภาพันธ์ 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนhighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาเอแมท รายการทีมชาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ดังนี้ นายฉัตริน โฆษิตรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นายภูมิบดี แพรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย นายพัทยา แซ่เจี่ย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ และ นายมโนธรรม ดำเนิน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย