รับสมัครโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 2 มกราคม 2024 document
แชร์

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเพื่อรับทุนโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่าเล่าเรียนตามการลงทะเบียนจริง (ไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุและค่าปรับ) อัตราค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุนเป็นไปตามสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษาสังกัด

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 2. ศึกษาในหลักสูตรที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และไม่เคยย้ายสาขาวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่า สองครั้ง
 3. ศึกษาอยู่ในหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ ต้องมีมาตรฐานตามที่กระทรวงฯกำหนด และต้องผ่านการรับทราบหลักสูตรจากกระทรวงฯ
 4. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาฯ และยังไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา

 1. แบบแสดงความจำนงขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษาฯ กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและครบถ้วน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ใบเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนที่ดำเนินการทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ให้เรียบร้อย (หากชำระเงินค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนฉบับจริง)

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา

 1. กรอกรายละเอียดในแบบแสดงความจำนงขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วนและชัดเจนด้วยลายมือจริง
 2. ยื่นเอกสารการสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567
  2.1 จัดส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี (N2) ชั้น 2
  2.2 จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
 3. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พิจารณาในลำดับต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
https://kmutt.me/disable

ผู้ประสานงาน
ณัฐพงศ์ รัตนสุภา เบอร์โทรศัพท์ 02-4708097

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ DSSU KMUTT : https://www.facebook.com/DSSUKMUTT