ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา“บริษัท น้ำมันปิโตรเลียไทย จำกัด” ประจำปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 2 มกราคม 2024 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้แก่นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดีในสาขาวิชาเกี่ยวกับ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด มูลค่าทุนละ 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี)
 2. ศึกษาในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
  • วิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพ หุ่นยนต์ ขนส่งทางราง ดิจิทัล และโลจิสติกส์
  • วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ เคมี ปิโตรเคมี และสิ่งแวดล้อม
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา
 5. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือต้องโทษในคดีใดๆ
 6. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 มกราคม 2567 ยื่นเอกสารการสมัคร    ภายในวันที่ 18 มกราคม 2567

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

 1. บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (New ACIS) ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”
 2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้อาจารย์หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสัมภาษณ์และลงนามรับรองในเอกสาร (กรอกข้อมูลและลงนามด้วยลายมือจริงเท่านั้น)
 3. ยื่นเอกสารการสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เบื้องต้น ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
 4. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวนไม่เกิน 2 คน และส่งให้บริษัทฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกในลำดับต่อไป

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

 1. ใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาบริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและครบถ้วนด้วยลายมือจริง พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. หนังสือรับรองของสถานศึกษา กรอกข้อมูลและให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการทุนประจำภาควิชา และหัวหน้าภาควิชา หรือรองคณบดี หรือคณบดี ลงนามรับรองด้วยลายมือจริง
 3. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา กรอกข้อมูลและลงนามรับรองด้วยลายมือจริง
 4. ใบแสดงผลการศึกษาที่สถานศึกษารับรอง (Transcript)
 5. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยปัจจุบันของครอบครัวและของนักศึกษา
 6. เอกสารอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา