รับสมัครโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 3 กรกฎาคม 2023 document ข่าวสาร/ประกาศทุน นศ. ปัจจุบัน
แชร์

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเพื่อรับทุนโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่าเล่าเรียนตามการลงทะเบียนจริง (ไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุและค่าปรับ) อัตราค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุนเป็นไปตามสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษาสังกัด

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

  1. เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  2. ศึกษาในหลักสูตรที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และไม่เคยย้ายสาขาวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่าสองครั้ง
  3. ศึกษาอยู่ในหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ ต้องมีมาตรฐานตามที่กระทรวงฯกำหนด และต้องผ่านการรับทราบหลักสูตรจากกระทรวงฯ
  4. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาฯ และยังไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งแบบแสดงความจำนงขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษาฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ และใบเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนที่ดำเนินการทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย (สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนฉบับจริง) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนส่งให้แก่กระทรวงฯ พิจารณาในลำดับต่อไป ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน

ทั้งนี้ขอให้จัดส่งเอกสารสมัครแก่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

  • สามารถจัดส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่อยู่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140