ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “The White Elephant” ประจำปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 30 พฤศจิกายน 2023 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

ด้วยกลุ่มจิตอาสา The White Elephant มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีความตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1.กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปี คณะ และสาขาวิชา
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.20 และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร
3.ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา
4.มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน และไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
5.สามารถเข้าร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ตามที่กำหนด

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 ธันวาคม 2566
ยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
1.บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (New ACIS) ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”
2.กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอนุกรรมการทุนประจำภาควิชาสัมภาษณ์เบื้องต้นและลงนามรับรองในเอกสารทั้งหมด การลงนามเอกสารสามารถใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
3.ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://kmutt.me/FormSFA
** ผู้สมัครจะต้องล็อกอินด้วยอีเมล์ของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าใช้งาน ………….@kmutt.ac.th **
4.กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติเบื้องต้น จากเอกสารการสมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวนไม่เกิน 10 คน
5.ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการให้ทราบหลังจากการปิดรับสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
1.แบบคำขอทุนการศึกษา ที่บันทึกและพิมพ์จากระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS)
หากข้อมูลในแบบคำขอรับทุนการศึกษา ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขข้อมูลในแบบคำขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วนด้วย
2.รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ติดแบบคำขอรับทุนการศึกษา
3.หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
4.หนังสือแสดงความคิดเห็นของอนุกรรมการทุนประจำภาควิชา
5.เอกสารแสดงรายได้ผู้ปกครอง
-กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานบริษัท ใช้สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
-กรณีเป็นเกษตรกร/ค้าขาย/รับจ้าง ใช้หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง (แบบ ทกศ.032)
6.สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
7.รูปถ่ายที่อยู่อาศัยปัจจุบันของครอบครัวและของนักศึกษา
8.เรียงความบรรยายครอบครัวของนักศึกษา
9.เอกสารอื่น ที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา (กรณีนักศึกษาแจ้งหนี้สินต้องมีหลักฐานแสดง)