กิจกรรม Dinner talk ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านการเล่าเรื่องและแบ่งปันประสบการณ์จากนักศึกษาผู้นำโครงการ โดยนักศึกษาผู้นำโครงการต้นกล้าผู้นำทำด้วยหัวใจอาสาครั้งที่ 5

feather-calendarPosted on 13 กุมภาพันธ์ 2024 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุน
แชร์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาได้จัดกิจกรรม Dinner talk ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านการเล่าเรื่องและแบ่งปันประสบการณ์จากนักศึกษาผู้นำโครงการ โดยครั้งนี้เป็นนักศึกษาผู้นำโครงการต้นกล้าผู้นำทำด้วยหัวใจอาสาครั้งที่ 5 ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมและพัฒนาโรงเรียนวัดเกาะพิกุล จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2567 มาถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงให้แก่เพื่อนนักศึกษา เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในการทำงานให้เพื่อนนักศึกษาที่สนใจจะจัดกิจกรรมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน โดยมีคุณปนัดดา พ่วงพี หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ให้คำแนะนำและเชิญชวนนักศึกษามาเป็นผู้นำในการทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนนักศึกษา ชุมชน สังคม อีกทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสายังเป็นเวทีให้นักศึกษาเก็บชั่วโมงจิตอาสาหรือทำกิจกรรมตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ยังเป็นวิธีการในการปลูกฝังจิตสำนึกของนักศึกษาในการเป็นผู้ให้จากการได้รับโอกาสในการได้รับทุนการศึกษา (Pay it forward)
ในช่วงกิจกรรมการบรรยายนำโดย นายเอกอธิป ธงถาวรสุวรรณ นายณัฐภัทร เทียนสว่าง และ นายธีรภัทร อินทวัฒน์วงษา ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่การเริ่มต้นจัดทำโครงการ การเลือกผู้ร่วมงานโดยมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมในแต่ละฝ่าย การวางเป้าหมายที่ชัดเจนและทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก การบริหารทรัพยากรและงบประมาณ และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดของการทำงานคือการทำงานร่วมกันเป็นทีม เมื่อมีปัญหาสามารถเข้ามาพูดคุยอย่างเข้าใจทำให้สามารถแก้ปัญหา ได้เหมาะสม โดยในช่วงท้ายเปิดโอกาสให้มีการซักถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม