ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 4 สิงหาคม 2023 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

ทุนการศึกษา Applied Learning (2) – AL(2) เป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ (Research Experience and Applied Learning Scholarship : REAL) โดยเป็น  ทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ทำงานโดยใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ แต่เป็นงานที่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทนการทำงาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท     แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน และไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์ ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เบิกจ่ายเป็นรายชั่วโมงตามที่ทำงานจริง ทั้งนี้ งานที่มอบหมายให้นักศึกษาจะต้องไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับ    งานการค้า งานทดสอบ งานบริการอุตสาหกรรม งานที่ปรึกษา ของอาจารย์ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย และอื่นๆ รวมถึงขอบเขตของงานไม่ซ้ำซ้อนกับทุนอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

  1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
  3. มีความรับผิดชอบ และมีคุณสมบัติตรงตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกำหนด
  4. ผู้สมัครจะต้องยินยอมอนุญาตให้เก็บ รวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่มหาวิทยาลัยอาทิ ประวัติส่วนบุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ และข้อมูล/เอกสาร เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ตั้งแต่การกรอกข้อมูลและบันทึกในระบบการรับสมัครทุนแบบออนไลน์ การเข้ารับการสัมภาษณ์ ตลอดจนถึงการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

สมัครขอรับทุน ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 สิงหาคม 2566

โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครที่ https://kmutt.me/AL2166

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน AL(2)
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS) และผ่านช่องทาง Facebook : งานทุนการศึกษา มจธ.

สอบถามรายละเอียด : 02-470-8097